Hata
  • XML Parsing Error at 1:245. Error 9: Invalid character

Öncelikle bizim sistemimizin en büyük ayr?cal??? bu sistemi kullanabilmek için ?ubelerinizde herhangi bir B?LG?SAYARA ihtiyac?n?z yoktur.

Digital Signage sistemi ?ubelere kurulacak internete ba?l? olan görüntü ve resim oynat?c? bir cihaz bu cihaz?n ç?k???na ba?l? olacak bir LCD televizyon ve yay?nlanmas?n? istedi?iniz resim ve görüntü dosyalar?n? bar?nd?racak bir web alan?ndan olu?ur.

?ubelerinizdeki cihazlar sizin istedi?iniz zaman aral?klar?nda veya cihaz? kapat?p açt???n?zda web alan?ndaki dosyalar? kontrol eder. E?er web alan?na at?lan yeni bir dosya varsa, bu dosyalar?, ya eski biligileri silerek veya eski bilgileri silmeden yeni gelen dosyalar? üzerine ekleyip otomatik olarak üzerinde tak?l? bulunan usb belle?e kay?t eder  ve otomatik olarak ç?k???na ba?l? bulunan HD veya standart televizyonlarda oynatmaya ba?lar.

Digital Signage sisteminde ?ubelerde kullan?lan cihazlar internete ba?l? bulunduklar? için, dünya üzerinde farkl? ülkelerde bulunan ?ubelerinizde oynatmak istedi?iniz video ve resim dosyalar?n?z? tek bir merkezden kontrol edebilirsiniz ve ayr?ca ?ubelerinizi grupland?rarak farkl? gruplarda farkl? resim ve video dosyalar?n? oynatabilirsiniz.

 

 


Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image