Ana Sayfa Digital Signage Nedir (Kurumsal Web Tv)
Hata
  • XML Parsing Error at 1:245. Error 9: Invalid character

Digital Signage Nedir (Kurumsal Web Tv)

Digital Signage (Kurumsal Web Tv), kurumlara ve ki?ilere özel yay?n ak??lar? haz?rlayabilme kabiliyetine sahip hedef odakl? çal??abilen ve en ileri internet teknolojilerini kullanan yay?n sistemidir. Sistem kurumsal ileti?imden reklama kadar birçok farkl? alanda, farkl? sektörler için kullan?lmaktad?r.

Kurumsal televizyon, hedef kitlenizi bilgilendirmenin yan?nda kurum içi çal??anlar? bilgilendirmek, mü?terilerinizle ileti?im kurmak, ürün-hizmetleri tan?tmak, reklam yay?nlamak, ileti?im kurmak, bilgi toplamak, insanlar? yönlendirmek gibi daha bir çok say?s?z amaç için kullan?l?r.


• Kurumsal Web TV (digital signage) ile ürünlerinizi, aktivitelerinizi, kampanyalar?n?z? tan?tabilir, personelinizi e?itebilir, logonuzu ön plana ç?kartabilir ya da reklamlar?n?z? yay?nlayabilirsiniz.

• Bankolardaki dijital ekran arac?l???yla bekleyen mü?terilerinizin zaman geçirmesini, duyurular?n?z? izlemesini, ürün ve ya hizmetleriniz hakk?nda bilgi sahibi olmas?n? sa?layabilirsiniz.

• Ayr?ca firma içi bilgi payla??m?nda bulunabilir ya da bir e?itim kurumu iseniz s?n?f önlerindeki TV’ler arac?l??? ile ders program? bilgileri, ö?retmen bilgileri gibi birçok içeri?i yay?nlayabilirsiniz.

• Digital signage ile bunlar?n?n yan? s?ra güncel haber, döviz kurlar?, hava durumu gibi yay?nlar? payla?abilirsiniz.

 

Kurumsal Web Tv'nin Getirdi?i Avantajlar;


• Dijital ortama kolayca bilgi verilmesi ve an?nda müdahale edilebilmesi

• Tek merkezden yönetilebilmesi

• Kurumun yapt??? bütün faaliyetleri vatanda?lara tan?tabilme imkan?n?n sunulabilmesi

• Günümüz teknolojisine geçi? yapmak ve vatanda?lar?da bu entegrasyon ile birle?tirebilmek

• Reklam olana?? ile extra gelir kayna?? yaratabilmek


• Ka??t masraflar?n? ciddi ?ekilde azaltmak

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image